Privacy Policy

Privacy Policy

Vi på Fand Rekrytering AB värnar om dig som individ och din integritet. För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi samla in personuppgifter. Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur Fand Rekrytering AB (fortsättningsvis ”Fand Rekrytering”, ”vår”, och ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter kopplade till kandidater, befintliga- och potentiella kunder samt leverantörer.

Fortsättningsvis hänvisas personers vars personuppgifter behandlas
enligt denna integritetspolicy till ”dig”, ”du”, och ”ni”.

Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, varför vi gör det och vem vi delar dem med. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dem och vad du har för rättigheter, samt vem du kan kontakta om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Vad omfattas av termen personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som person.

Behandling av personuppgifter

  • Kandidater och Nätverk

Kandidater är personer som kan vara intressanta för pågående eller framtida
rekryteringar som Fand Rekrytering hanterar på uppdrag av sina kunder. Rekrytering innefattar: kandidatnätverk, executive search samt interimrekrytering.

  • Befintliga Kunder

I samband med att Fand Rekrytering anlitas för utgörandet av någon av de tjänster som Fand Rekrytering erbjuder kommer vi att behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter och din position/arbetstitel inom företaget/organisationen samt eventuella ytterligare personuppgifter som vi samlar in i samband med uppdraget. Behandlingen av dessa personuppgifter är baserat på en intresseavvägning där vi har kommit fram till att den är berättigad Fand Rekrytering för att kunna leva upp till åtagande i leveransen av vår rekryteringstjänst.

  • Potentiella Kunder

Fand Rekrytering samlar in och lagrar uppgifter om dig som nyckelperson eller kontaktperson i ett företag eller organisation från publika källor såsom hemsidor eller genom rekommendation från personer i vårt nätverk. Dessa personuppgifter innefattar namn, titel/arbetsposition, vilket företag/organisation personen arbetar på samt kontaktuppgifter, dessa personuppgifter registreras i vårt interna systemstöd. Syftet med insamlingen är att kunna informera dig om, marknadsföra och erbjuda
våra tjänster. Bakgrunden för denna behandling av dina personuppgifter är efter en intresseavvägning där vi har kommit fram till att behandlingen framstår som berättigad för att Fand Rekrytering ska kunna marknadsföra sina tjänster.

  • Gemensamt för personer hos befintliga och potentiella kunder

De personuppgifter som vi samlar in och lagrar internt hos oss kommer endast att behandlas intern inom Fand Rekrytering vilket innebär behandling inom Policy och lag även gällande företag i koncernen och endast om de har egna ändamål. Dina personuppgifter kommer vidare att behandlas av våra leverantörer inom IT som tillhandahåller våra databaser. Med dessa kommer vi att ingå personuppgiftsbiträdesavtal vilket medför att de tvingas behandla personuppgifterna enligt GDPR. Fand Rekrytering kommer att upphöra att behandla dina personuppgifter om du har invänt mot vår behandling samt att vi inte har identifierat något stöd för att fortsätta den eller när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör.

  • Leverantörer

Fand Rekrytering samlar in och lagrar personuppgifter om dig som kontaktperson i ett företag eller organisation. Fand Rekrytering samlar in och lagrar uppgifterna eftersom vi bedömer de nödvändiga för genomförandet av avtalet med det företag eller den organisation som du är associerad med. Bakgrunden för behandlingen av dina personuppgifter är efter en intresseavvägning där vi har kommit fram till att behandlingen är berättigad för att Fand Rekrytering ska kunna leva upp till sina skyldigheter samt utnyttja sina rättigheter enligt leverantörsavtalet. Vår behandling av
dina personuppgifter kommer att upphöra när ändamålet med behandlingen upphör.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

  • Personuppgifter som du lämnar till oss:

När du går med i Fand Rekryterings nätverk, genom att skicka in en ansökan,
kommer du att ange information om dig till oss. Det innefattar exempelvis namn, personnummer, foto, e-postadress, telefonnummer, adress, nuvarande arbetsplats och/eller arbetstitel. Detta innefattar de handlingar du väljer att skicka med i din ansökan, som exempelvis CV, personligt brev, intyg från skola eller arbetsgivare. Vi avråder att du lämnar känsliga uppgifter såsom sexuell läggning, etnisk bakgrund, politisk åskådning, fullständigt personnummer, facktillhörighet eller religiös övertygelse. Om du ändå väljer att lämna denna typ av identitetskritiska uppgifter behandlar vi uppgifterna med särskild vaksamhet.

  • Personuppgifter som vi samlar in:

Vi kan behandla personuppgifter som vi har samlat in från dig eller från tredje part. Detta innefattar exempelvis om du vid registrering hos oss har valt att hämta dina personuppgifter från din Facebook- eller LinkedInprofil. Vid de tillfällena får Fand Rekrytering tillgång till de personuppgifter som du har valt att ange på din Facebook- eller LinkedInprofil. Vi kan även behandla personuppgifter om dig som vi samlat in och registrerat från annan källa än dig personligen, innan vi har varit i kontakt med dig, vid de tillfällena kommer vår behandling av dina personuppgifter att ske med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett befogat intresse att behandla
personuppgifterna för att kunna bedriva vår verksamhet med hög kvalitet. De personuppgifter som kan samlas in från andra källor innan initial kontakt mellan Fand Rekrytering och dig kommer att vara limiterade och syftet är endast att skapa en överskådlig bild av din lämplighet för en aktuell tjänst eller ett aktuellt konsultuppdrag. I vissa fall kan vi behandla uppgifter om dig som din referensperson lämnar till oss samt resultat från personlighets- och kompetenstester som du har genomfört via oss.

Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som finns sparade i vårt interna systemstöd kommer att
användas i syfte att bedriva vår rekryteringsverksamhet. Denna information kommer att kunna tillgängliggöras och delas med våra kunder, vilket betraktas som utlämnande av information till tredje part. Vid de tillfällena kommer vår behandling av dina personuppgifter att ske med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett befogat intresse av att dela dina personuppgifter med våra kunder för att kunna bedriva rekryteringsverksamhet. Vi delar också med oss av dina personuppgifter till
myndigheter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder, såväl tekniska som organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter. Detta för att dina personuppgifter inte ska gå förlorade, manipuleras eller hamna hos obehöriga personer.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket de behandlas. Det är oftast så länge du har en anknytning till oss (t.ex. genom att du eller din organisation är kund hos, eller för att du är mottagare av våra nyhetsbrev eller liknande), men vissa uppgifter sparas så länge det krävs enligt externa regler (såsom skatte- och bokföringslagstiftning som kräver att vi sparar uppgifterna i 7 år). Behandling som grundar sig på samtycke. Vad gäller behandling av dina personuppgifter som grundar sig på samtycke kan du när som helst meddela oss att ditt samtycke upphör, helt eller delvis, genom att mejla till info@fand.se Så snart du har meddelat att ditt samtycke upphör och på ett tillförlitligt och säkert sätt kan intyga din person kommer vi att radera samtliga personuppgifter som återkallandet avser.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@fand.se

Organisationsnummer: 559242-9947
Adress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Om du är missnöjd

Slutligen, tycker du att vi har misslyckats med att ta hand om dina personuppgifter eller dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen. Du når dem på datainspektionen@datainspektionen.se

en_GB